Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 • I.

  VŠEOBECNE

  1. Spoločnosť MR INVEST s.r.o so sídlom Pod slivkou 519/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 48 314 889, IČ DPH: SK2120130727 (ďalej aj "Predávajúci") týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj "Kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

  2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Zákon o ochrane spotrebiteľa"), zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom Kupujúcemu v prevádzke Predávajúceho a zároveň je zverejnený na jeho internetovej stránke.

 • II.

  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

  1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

  2. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

  3. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

  4. Pri použitom tovare je záručná doba 12 mesiacov.

  5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

  6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

  7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

  8. Ak Predávajúci ponúka Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Tento dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne Kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je Kupujúci oprávnený ho vrátiť. Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

  9. Kupujúci alebo ním poverená preberajúca osoba sú povinní prezrieť dodávaný tovar v momente jeho prevzatia. Najneskôr v tomto momente je povinný Kupujúci uplatniť nároky z vád tovaru, ktoré sú zjavné a ktoré tovar má v momente prevzatia. Za vadu zjavnú sa pritom považuje aj vada spočívajúca v nesprávnom množstve dodaného tovaru. Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z vád tovaru, ktoré by mohli byť pri starostlivom prezretí tovaru pri jeho dodaní zistené, je vylúčené.

  10. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

  a) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie alebo iné poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim,

  b) používaného na iný účel, než na aký bol tovar určený alebo zle uložený alebo inak používaný v rozpore s Predávajúcim predpísaným spôsobom alebo vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, ktorých pôsobenie nie je obvyklé pre klimatické pásmo v SR alebo ktoré inak presahujú rámec obvyklosti,

  c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

  d) ani v rámci záruky za bežné opotrebovanie tovaru a prípadné vady, ktoré vzniknú v jeho dôsledku alebo v dôsledku prirodzeného starnutia materiálu, z ktorého je tovar zhotovený,

  e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

  f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

  g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

  h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

  i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

  j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

  k) ak vada tovaru vznikla neodbornou montážou a/alebo nedodržaním montážnych predpisov a návodov.

 • III.

  UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

  1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej aj "záručný servis"), ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, Kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise. Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

  2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si Kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho.

  3. Predávajúci alebo ním poverená osoba (zamestnanec) alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa.

  4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

  5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

 • IV.

  SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

  1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

  a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u Predávajúceho,

  b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

  c) v prípade, že si Kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

  2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

  3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

  4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

  6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

  7. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

  8. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu , t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

  9. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

  10. Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 • V.

  ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

  1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

 • VI.

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Tento reklamačný poriadok platí počnúc dňom 01.02.2016.

  2. Orgán dozoru, ktorý vykoná dohľad nad Predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139.

Ďalšie informácie ktoré sa môžu hodiť...

Plechová strešná krytina

Ľahký, moderný, mimoriadne atraktívny a veľmi obľúbený typ strešnej krytiny, vhodný nie len ako ideálna náhrada starej strešnej krytiny ale aj pre novostavby.

Odkvapový systém

Systém pre odvod daždovej vody ktorý završuje strechu ako kompletný a plne funkčný celok. Práve preto je mimoriadne dôležitá jeho kvalita spracovania a jeho správne namontovanie.

Likvidácia azbestu

Zlikvidujte svoju starú a nevzhľadnú strešnú krytinu s obsahom zdraviu škodlivého azbestu. Ochráňte svoje zdravie a svoj domov legálne a šetrne k životnému prostrediu.

Kde nás nájdete

Kancelária:
Zápotockého 1381
Liptovský Mikuláš
031 01

Prevádzková doba:
Pon - Pia: 08:00 - 16:00
Sobota: 8:00 - 11:00

Telefón:
0907 707 934
0903 158 109
Kancelária UniDACH

O nás

Značka UniDACH je zavedeným synonymom pre výborný pomer kvality a ceny strešných produktov a služieb. Veľký výber kvalitných strešných krytín a doplnkov spolu s možnosťou využitia komplexného balíka služieb, s nej robí ideálneho partnera pre stavbu Vašej novej strechy. Medzi najčastejšie realizované projekty patria rekonštrukcie starších striech rodinných domov, ale aj hospodárskych či administratívnych budov.

Naše služby môžete využiť najmä v mestách a okolitých obciach: Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Nižná, Tvrdošín a podľa dohody aj na celom území SR.
© 2013 - 2020 UniDACH - Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie a rozširovanie textov je zakázané.
Orgán dozoru alebo dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1