Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 • I.

  VŠEOBECNE

  1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len "OP") platia a vzťahujú sa na dodávky tovarov realizované spoločnosťou MR INVEST s.r.o, Pod slivkou 519/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 48 314 889, IČ DPH: SK2120130727 (ďalej len "Predávajúci") odberateľom (ďalej aj len "Kupujúci") objednané po dobu ich účinnosti. Potvrdením objednávky tovaru a služieb a/alebo vznikom kúpnej zmluvy a/alebo vznikom zmluvy o dielo vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim dohoda o ich platnosti pre príslušný zmluvný vzťah. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho sa riadia týmito OP.

  2. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho a/alebo Kupujúceho (ďalej aj "Zmluvné strany") vzniká kúpna zmluva a/alebo zmluva o dielo (ďalej aj len "Zmluva"), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto OP.

  3. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právny vzťah sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v prípade ak je Kupujúci fyzická osoba (nepodnikateľ). Ak je Kupujúci fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnicka osoba, právny vzťah sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  4. Pokiaľ osobitná dohoda alebo iná zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim stanoví iné podmienky ako sú upravené v týchto OP, majú tieto osobitne dohodnuté podmienky prednosť pred OP. Každá takáto osobitná dohoda medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa vyhotoví výlučne písomnou formou.

 • II.

  OBJEDNÁVKA

  1. Objednávku tovarov Kupujúci uskutočňuje:

  a) písomnou formou s uvedením typu tovarov, ich množstiev, farieb a ďalších špecifických vlastností,

  b) telefonickou formou s uvedením typu tovarov, ich množstiev, farieb a ďalších špecifických vlastností,

  c) osobne na pobočke Predávajúceho

  2. Predávajúci na základe objednávky a/alebo požiadaviek Kupujúceho vytvorí písomnú cenovú ponuku. Kupujúci skontroluje obsah tejto cenovej ponuky so skutočným stavom a pri prípadných nepresnostiach, nedostatkoch, alebo požadovaných zmenách, je Kupujúci povinný požiadať Predávajúceho o úpravu tejto cenovej ponuky. Akceptovanie tejto cenovej ponuky Kupujúcim je považované za potvrdenie objednávky.

  3. Za písomnú formu je na účely objednávky považovaná aj elektronická pošta a SMS komunikácia.

 • III.

  PREDMET DODÁVOK

  1. Aktuálny sortiment tovaru dodávaný Predávajúcim je k dispozícii na požiadanie, v aktuálnych prospektoch, na jeho internetovej stránke alebo iných obchodných podkladoch Predávajúceho. Predávajúci neručí za vernosť zobrazenia farieb tovaru v takýchto prezentáciách, ani za prípadné inovačné technické zmeny a úpravy vyhotovenia výrobku, ktoré nemenia účel a spôsob jeho použitia.

  2. Predávajúci neručí za úplnosť a platnosť už distribuovaných ponúk a cenníkov. Predávajúci rovnako nezodpovedá za to, že tovar uvedený už v distribuovaných ponukách a cenníkoch nie je k dispozícii k odberu a nemôže byť teda dodaný.

 • IV.

  CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Kúpna cena tovarov sa dojednáva pri každej objednávke samostatne. Za správnosť výpočtu kúpnej ceny zodpovedá Predávajúci len vo vzťahu k podkladom a/alebo požiadavkam pre výpočet, ktoré mu odovzdal a/alebo si vyžiadal Kupujúci. Za správnosť podkladov a požiadaviek pre výpočet kúpnej ceny a jeho zhodu so skutočným stavom zodpovedá Kupujúci.

  2. Kupujúci je povinný riadne a včas uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovarov, a to najneskôr v momente jeho kompletného dodania. V prípade čiastkových dodávok je Kupujúci povinný riadne a včas uhradiť kúpnu cenu tovarov, ktoré táto čiastková dodávka obsahuje.

  3. Predávajúci je oprávnený vyžadovať úhradu preddavkovej (zálohovej) platby. Neuhradením celej preddavkovej (zálohovej) platby je Predávajúci oprávnený jednostranne zrušiť objednávku (kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo), a to aj v prípade, že už bola potvrdená. Ak pred zrušením objednávky prebehlo dodanie tovarov, aj čiastočné, je Kupujúci povinný ich riadne a včas uhradiť.

  4. Kúpna cena sa považuje za uhradenú až pripísaním príslušnej celej čiastky na bankový účet Predávajúceho, alebo jeho úhradou v hotovosti.

  5. Predávajúci nie je povinný dodať objednané tovary, alebo ich časť, Kupujúcemu v prípade, že Kupujúci je v omeškaní s úhradou svojich platobných záväzkov voči Predávajúcemu.

  6. Nedostatky faktúry ako daňového dokladu ani vrátenie faktúry späť Predávajúcemu nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ je z faktúry zrejmá špecifikácia tovaru, jeho cena a identifikácia Kupujúceho.

  7. Akákoľvek reklamácia, vady tovaru a nároky z nich vyplývajúce, okrem odmietnutia celej dodávky tovaru hneď pri jej dodaní, nemajú vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť cenu tovaru.

 • V.

  DODACIE PODMIENKY

  1. Predávajúci dodáva tovar v termínoch určených pri potvrdení objednávky. Ak termín dodania tovaru nebol určený, automaticky sa stanovuje na 14 pracovných dní. Takto určené termíny dodania sú predbežné a orientačné a môžu byť ovplyvnené vplyvom relevantných okolností alebo obchodných rozhodnutí. Prípadná zmena bude Kupujúcemu oznámená po tom, ako sa Predávajúcemu stane známou. Predávajúci je oprávnený dodať objednaný tovar aj postupne čiastkovými dodávkami.

  2. Miestom dodania tovaru je pobočka Predávajúceho, kde si ho je Kupujúci povinný v prevádzkovom čase prevziať. Ak sa preprava tovaru uskutočňuje prostriedkom Kupujúceho, alebo prostriedkom zabezpečovaným Kupujúcim, Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú pri preprave alebo jeho nakladaní a vykladaní. Predávajúci nie je povinný zabezpečiť nakládku tovaru ani jeho vykládku.

  3. Predávajúci dodáva tovar, alebo zabezpečuje dopravu tovaru, na miesto ktoré určí Kupujúci v prípade, ak ho o to Kupujúci požiada do momentu potvrdenia objednávky. Neskoršie požiadavky na zmenu miesta dodania tovaru Predávajúci nemusí akceptovať. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru, a to najmä zabezpečením ďalších osôb a zariadení potrebných na vyloženie tovaru, zabezpečením vhodného miesta na vyloženie tovaru a jeho kompletné prevzatie a potvrdenie prevzatia. Miesto dodania a vyloženia tovaru určeného Kupujúcim musí byť v dosahu spevnenej cestnej komunikácie.

  4. V mieste dodania tovaru určenom Kupujúcim, Predávajúci neručí za spôsob vyloženia tovaru. Kupujúci je povinný zaistiť vykládku tak, aby vyloženie neohrozovalo kvalitu dodaného tovaru, v opačnom prípade Kupujúcemu môže byť zamietnutý nárok na uplatnenie si práv zo zodpovednosti za vady.

  5. Predávajúci oznámi Kupujúcemu presný termín dodania tovaru, ako sa mu stane známym. Kupujúci je povinný v tomto termíne tovar prevziať v určenom mieste.

  6. Kupujúci alebo ním poverená preberajúca osoba sú povinní prezrieť dodávaný tovar v momente jeho prevzatia. Najneskôr v tomto momente je povinný Kupujúci uplatniť nároky z vád tovaru, ktoré sú zjavné a ktoré tovar má v momente prevzatia. Za vadu zjavnú sa pritom považuje aj vada spočívajúca v nesprávnom množstve dodaného tovaru. Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z vád tovaru, ktoré by mohli byť pri starostlivom prezretí tovaru pri jeho dodaní zistené, je vylúčené.

 • VI.

  PRECHOD VLASTNÍCTVA A RIZIKÁ

  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru v momente jeho úplného zaplatenia.

  2. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza bez ohľadu na moment prechodu vlastníckeho práva k tovaru na Kupujúceho, momentom dodania/prevzatia tovaru od Predávajúceho alebo od ním povereného dopravcu, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

 • VII.

  SLUŽBY

  1. Ak sú súčasťou objednávky služby, a zároveň bolo dohodnuté, že tieto vykoná Predávajúci, tieto sa vykonajú na základe samostatnej zmluvy o dielo v príslušnom právnom vzťahu. Ak nebola uzatvorená samostatná zmluva o dielo, alebo ak táto samostatná zmluva o dielo nedefinuje ktorá Zmluvná strana zabezpečuje materiál potrebný na zhotovenie diela, má sa zato, že materiál na zhotovenie diela zabezpečuje Kupujúci.

  2. Kupujúci je povinný uhradiť celú kúpnu cenu tovarov, a to pred vykonaním objednaných služieb, resp. pred vykonaním diela. Predávajúci nie je povinný dielo vykonať, ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, alebo jej časti, za už dodaný a/alebo objednaný tovar, a zároveň je oprávnený jednostranne túto zmluvu o dielo vypovedať.

 • VIII.

  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  1. Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru platia ustanovenia Reklamačného poriadku Predávajúceho, ak je Kupujúci fyzická osoba (nepodnikateľ - spotrebiteľ), ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom Kupujúcemu v prevádzke Predávajúceho a zároveň je zverejnený na jeho internetovej stránke.

  2. Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak je Kupujúci fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, alebo ak bol tovar zakúpený za účelom jeho ďalšieho zobchodovania.

  2. V prípade zistenia vady na tovare nie je Kupujúci oprávnený tovar používať a je povinný ho dopraviť na reklamačné miesto Predávajúceho, pokiaľ to jeho povaha umožňuje.

  3. Akékoľvek nároky zo zodpovednosti Predávajúceho budú ohraničené zaplatenou cenou dodaného tovaru.

 • IX.

  VRÁTENIE TOVARU

  1. Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď Kupujúci zakúpil tovar prostredníctvom:

  a) zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu),

  b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom Predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh Predávajúcemu Kupujúci na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom Predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch Predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení Kupujúceho Predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom Predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

  2. Kupujúci je povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej podobe, a to v lehote 14 dní od dátumu prevzatia tovaru.

  3. Kupujúci musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy doručiť tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Tovar je potrebné doručiť alebo odovzdať Predávajúcemu kompletný, nepoškodený a v originálnom obale, inak Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru. Na zistenie vlastností a funkčností tovaru sa považuje také zaobchádzanie s tovarom, aké je bežne obvyklé na pobočke Predávajúceho, či iných kamenných obchodoch.

  4. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

  5. V súlade zo zákonom Kupujúci nemá nárok na vrátenie tovaru, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka.

  6. Kupujúci nemá nárok na vrátenie nespotrebovaného tovaru a/alebo služieb.

 • X.

  ODSTÚPENIE A UKONČENIE ZMLUVY

  1. Odstúpenie od Zmluvy resp. ukončenie Zmluvy môže nastať:

  a) písomnou dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim

  b) jednostranným písomným odstúpením v prípade, ak druhá Zmluvná strana podstatným spôsobom poruší tieto OP

  2. Za porušenie týchto OP podstatným spôsobom sa považujú najmä tieto dôvody:

  a) ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti o viac ako 14 dní,

  b) ak je Predávajúci opakovane v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 14 dní, bez toho aby Kupujúcemu oznámil prípadnú zmenu dodania

  3. Odstúpenie od Zmluvy musí Predávajúci alebo Kupujúci vykonať doručením písomného odstúpenia s uvedením dôvodu.

  4. Okamihom odstúpenia od Zmluvy je Predávajúci oprávnený prevziať akýkoľvek ním dodaný a nezaplatený tovar späť do svojej dispozície a voľne s ním nakladať, a to bez ohľadu na to, kde sa tovar nachádza, ibaže by Kupujúci Predávajúcemu hodnoverným listinným dôkazom preukázal, že nie je vlastníkom tovaru.

  5. V súlade zo zákonom Kupujúci nemôže odstúpiť od dodávky tovaru, resp. Zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka.

 • XI.

  ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

  1. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar na ním určenom mieste je povinný zaplatiť Predávajúcemu paušálnu náhradu nákladov súvisiacich zo zmarenou dodávkou tovaru vo výške 50 € (päťdesiat eur) a tiež náklady na náhradnú (opätovnú) prepravu. Ak bolo medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté dodanie tovaru zdarma, tá dohoda sa zmarením prvej dodávky ruší.

  2. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru, alebo jeho časti, zo strany Kupujúceho v lehote viac ako 7 kalendárnych dní, od prvého určeného termínu dodania, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu vyučtovať skladné vo výške 5 € (päť eur) za každý, aj začatý deň od tejto lehoty.

  3. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru, alebo jeho časti, zo strany Kupujúceho v lehote viac ako 14 kalendárnych dní, od prvého určeného termínu dodania, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu vyučtovať skladné vo výške 10 € (desať eur) za každý, aj začatý deň od tejto lehoty.

  4. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru, alebo jeho časti, zo strany Kupujúceho v lehote viac ako 30 kalendárnych dní, od prvého určeného termínu dodania, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu vyučtovať zmluvnú pokutu vo výške celej dohodnutej kúpnej ceny.

  5. V prípade, že Kupujúci je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, alebo jej časti, Predávajúci je tiež oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0.2% z hodnoty nezaplatenej kúpnej ceny, za každý, aj začatý deň, a to odo dňa kedy omeškanie nastalo, alebo odo dňa splatnosti kúpnej ceny.

  6. Uplatnením zmluvnej pokuty a/alebo sankcie a/alebo úroku z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody.

 • XII.

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia objednávky a/alebo zmluvy s Kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

  2. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 • XIII.

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto OP platia na dodávky tovarov a služieb objednané Kupujúcim počnúc dňom 01.02.2016 a sú k dispozícii k nahliadnutiu na pobočke Predávajúceho a tiež na jeho internetovej stránke.

  2. Predávajúci nie je povinný dodať objednané tovary a/alebo služby, alebo ich časť, Kupujúcemu v prípade, že došlo k porušeniu týchto OP zo strany Kupujúceho. Kupujúci je povinný neodkladne uhradiť kúpnu cenu za už dodaný tovar a/alebo služby.

  3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti na tretie osoby bez písomného súhlasu Predávajúceho.

  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že výšky zmluvných pokút a/alebo sankcií a/alebo úroku z omeškania považujú za obvyklé a primerané povahe nimi zabezpečovaných povinností.

  5. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu a jej zaplatením nie je dotknutý nárok na splnenie zabezpečovanej povinnosti, ani nárok na náhradu škody a zaplatenie úroku z omeškania. Ak nie je výslovne uvedené inak, pre zmluvné pokuty a/alebo sankcie platí, že nárok Predávajúceho a povinnosť Kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo sankcie vzniká okamihom porušenia zabezpečenej zmluvnej povinnosti. Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, vyzvať Kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo sankcie a trvať na jej zaplatení.

  6. Orgán dozoru, ktorý vykoná dohľad nad Predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139.

Ďalšie informácie ktoré sa môžu hodiť...

Plechová strešná krytina

Ľahký, moderný, mimoriadne atraktívny a veľmi obľúbený typ strešnej krytiny, vhodný nie len ako ideálna náhrada starej strešnej krytiny ale aj pre novostavby.

Odkvapový systém

Systém pre odvod daždovej vody ktorý završuje strechu ako kompletný a plne funkčný celok. Práve preto je mimoriadne dôležitá jeho kvalita spracovania a jeho správne namontovanie.

Likvidácia azbestu

Zlikvidujte svoju starú a nevzhľadnú strešnú krytinu s obsahom zdraviu škodlivého azbestu. Ochráňte svoje zdravie a svoj domov legálne a šetrne k životnému prostrediu.
Partnery

Kde nás nájdete

Kancelária:
Okoličianska 63/61
Liptovský Mikuláš
031 04

Prevádzková doba:
Pon - Pia: 08:00 - 15:30

Telefón:
0907 707 934
Kancelária UniDACH

O nás

Značka UniDACH je zavedeným synonymom pre výborný pomer kvality a ceny strešných produktov a služieb. Veľký výber kvalitných strešných krytín a doplnkov spolu s možnosťou využitia komplexného balíka služieb, s nej robí ideálneho partnera pre stavbu Vašej novej strechy. Medzi najčastejšie realizované projekty patria rekonštrukcie starších striech rodinných domov, ale aj hospodárskych či administratívnych budov.

Naše služby môžete využiť najmä v mestách a okolitých obciach: Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Nižná, Tvrdošín a podľa dohody aj na celom území SR.
© 2013 - 2019 UniDACH - Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie a rozširovanie textov je zakázané.
Orgán dozoru alebo dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1